Ta hjälp av en logoped i tester

Förutsättningarna ser väldigt olika ut för människor som har afasi och språkstörning. När man gör tester är det därför viktigt att fråga personer som har svårt med just det som ska testas. Logopeder kan bidra med den kunskapen när undersökningar om läsning och begriplighet utformas. 

Utgångspunkten för alla tester och undersökningar är att få svar på precis det som frågan gäller. När det handlar om läsnedsättning, förståelse och språklig förmåga finns det mycket som spelar in och som det är viktigt att ta hänsyn till. 

Hitta rätt personer 
Tyvärr är inte urvalsprocessen alltid så bra när det gäller personer med funktionsnedsättningar. De som testar är ofta nöjda med att ha fått tag på en person med afasi eller språkstörning, vem som helst. 
Ofta blir det då personer med funktionsnedsättning som klarar av mer än genomsnittligt som deltar i undersökningar. Många undersökningsmetoder ställer dessutom höga krav på att testpersonerna ska kunna förstå, läsa och skriva men också tala om och reflektera kring hur något är. Precis det som många med afasi och språkstörning kan ha svårt med! 
Det säger sig självt att personer med afasi som läser obehindrat inte är de bästa att testa en lättläst text på. För att testa lättlästa texter krävs det en person som har svårt att läsa. 

Annat påverkar också 
Om en funktionsnedsättning är medfödd eller förvärvad påverkar. Det är även viktigt att ta hänsyn till testpersonernas ålder, upplevd könstillhörighet, utbildnings- och yrkesbakgrund, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar, intressen med mera. Allt detta bidrar till förförståelsen. Trots det uppmärksammas de här faktorerna sällan när undersökningar av personer med olika funktionsnedsättningar görs. En person med funktionsnedsättning betraktas ofta som sin funktionsnedsättning. 

Använd logopeders kunskap 
Logopeder är den yrkesgrupp som har utbildning om personer med språkliga funktionsnedsättningar och funktionsvariationer. Allt fler logopeder forskar dessutom. 
Logopeden kan hjälpa till att utforma frågor och svarsalternativ på ett sätt som passar målgrupperna. En logoped kan göra afasitester för att veta vad en person kan. Logopeden kan bidra i testsituationen genom att ställa kontrollfrågor till en person med afasi eller språkstörning som har stora svårigheter att tala. Logopeden kan försäkra sig om att personen har förstått frågan samt svarat korrekt. 
Arbetssättet kan tyckas omständligt och kostsamt. Men jämfört med kostnaden för att erbjuda dyra tjänster utan att nå dem som har behov av tjänsterna är det lönsamt. Testpersonerna kan vara delaktiga i testerna, och tillförlitligheten för resultaten ökar. 
Dessutom kan personer som normalt aldrig kommer till tals i undersökningar göra sig hörda. Logopederna kan tillsammans med forskare och testledare från andra discipliner lyfta delaktigheten, testresultaten och inte minst träffsäkerheten till nya nivåer. 

Text: Linda Bergfeldt, Afasiförbundet 

Dela texten: