Stöd i skolan vid språkstörning

Språkstörning är fortfarande en okänd funktionsnedsättning för många i skolan. För att eleven ska kunna ta till sig kunskap, måste skolorna ha kompetens om vad en språkstörning innebär och göra nödvändiga anpassningar. 

Vid språkstörning är det viktigt med tidig logopedutredning och att pedagogerna sedan förstår resultatet av utredningen och hur det ska omsättas i skolan. Språklig förmåga är avgörande för att hämta in kunskaper och färdigheter som läroplanen beskriver. Först handlar det om att lära sig läsa och sedan kunna läsa för att ta till sig kunskap. När det inte går måste det finnas andra sätt. 

En språkstörning visar sig på olika sätt 

Expressiv språkstörning handlar om uttal, grammatik och meningsbyggnad. 

En impressiv språkstörning har med förståelse att göra. Det är ofta en kombination av nedsatt ordförståelse, bristande grammatisk förståelse och svårigheter med arbetsminne och sekvensminne. Då är det svårt att förstå information som innehåller många krångliga ord, presenteras snabbt, otydligt eller i för långa meningar. 

Pragmatisk språkstörning handlar om hur användningen av språket går till. Regler för hur vi kommunicerar, sociala koder, turtagning och att hålla en röd tråd i samtalet. Men även att kunna ta någon annans perspektiv och läsa mellan raderna. 

En språkstörning visar sig inom ett, två eller alla tre av ovanstående områden. Den som har en grav språkstörning har svårigheter inom alla tre områden eller möter omfattande hinder inom ett av dem. 

Stöd i skolan för att ta till sig kunskap 

Här är några förslag på stöd till elever med språkstörning som pedagogen kan använda för att skapa en lugn och trygg miljö där eleven kan ta in kunskap. 

  • Använd mycket visuellt stöd som bilder, filmer och tecken. Använd alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), anpassade material, läromedel och teknik. 
  • Använd alla sinnen vid inlärning. Gärna praktiska övningar och konkret material i matematik. 
  • Skapa en tydlig struktur där lektionerna följer ett mönster. Det ger trygghet och förutsägbarhet och avlastar minnet. Då kan mer energi läggas på skolarbetet. 
  • Använd tids- och planeringshjälpmedel, till exempel timer, scheman och kalender. 
  • Ge extra tid för eleven att läsa och förstå. 
  • Använd ett enkelt språk och korta meningar. Ge tydliga instruktioner. Var observant på att eleven har förstått. 
  • Bygg upp ordförrådet. Låt eleven se, höra, använda och beskriva ordet många gånger och vid många olika tillfällen Erbjud många tillfällen till repetition. Ge möjligheter att förstå, förklara och upprepa nyckelord. 
  • Skapa en bra ljudmiljö. Använd möbeltassar, gardiner och akustikplattor Erbjud anpassningar som hörselkåpor och skärmar. 
  • Stöd på raster och i grupparbeten om eleven har svårt med att tolka socialt samspel. 
  • Uppläst text är inte självklart bra. Trots god hörsel kan det vara svårt att urskilja, höra och tolka ljud (auditiva perceptionssvårigheter). 

Text: Lisa  Gunnarsdotter, Afasiförbundet 

Läs mer om språkstörning på: https://www.afasi.se/sprakstorning/ 

Dela texten: