Ge tid – en fråga om demokrati

2019-02-22 Lisa Gunnarsdotter, Afasiförbundet foto: Britt-Marie Sedvall

Ge personer med afasi och språkstörning gott om tid för läsning. De har då lättare både att förstå och att yttra sig om texten. Låt läsningen och samtalet få ta tid så att mottagaren av din text blir delaktig.

I bloggen på begripligtext.se har flera skribenter beskrivit behoven av att texter måste finnas tillgängliga på olika sätt: som uppläst text, text med förklarande bilder och som film. Det är viktigt hur texten är utformad i kombination med att den är begriplig, det vill säga lätt att läsa och förstå.

Till det kommer den viktiga faktorn tid. Att ge personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar den tid de behöver för att läsa en text och förstå vad den handlar om. Man måste avsätta tid för att stämma av att personen har förstått. Det tar tid och måste få ta tid. Allt ska gå så snabbt nu för tiden och många är stressade.

Jag vill ge några exempel på hur tillräckligt med tid och ett långsammare tempo är nödvändigt för att skapa delaktighet i kommunikation.

Avsätt tid på möten
För att personer med afasi eller språkstörning ska kunna delta på möten, måste det finns gott om tid för att de ska hinna yttra sin åsikt. Det gäller exempelvis möten i skolan, i arbetslivet, i föreningslivet och i politiken.

Problem med att hitta de rätta orden, det som kallas ordmobilisering, är vanligare hos personer med afasi eller språkstörning än andra. Det tar tid att processa och förstå språket samt att formulera vad de vill säga – och därför hinner de ofta inte komma till tals.

Ge tid för inlärning
Elever med språkstörning behöver längre tid för att lösa uppgifter i skolan där det mesta handlar om språk. De behöver också längre tid för att formulera sina svar och inlägg. Framför allt behöver de längre tid för inlärning med flera repetitioner för att befästa kunskapen. De behöver också möjligheter att få sin undervisning på flera olika sätt. Med ett konkret arbetsmaterial, exempelvis i matematik eller filmer som kan förtydliga och fördjupa. Och visuellt stöd för att tydliggöra innehållet.

Gott om tid i kontakt med vården och myndigheter
Information från vården eller beslut från myndigheter är ofta skrivna på ett sätt som gör det svårt att förstå. Mottagaren måste då ringa eller besöka avsändaren för att få en förklaring. När en person med afasi eller språkstörning deltar i samtal om en text med information är det nödvändigt att tempot sänks. Det är också nödvändigt att ge gott om tid och att respektera att det får ta tid.

Ge tid för att delta i enkäter
Föreningen Begripsams undersökningar där personer med funktionsnedsättningar har deltagit visar att vissa har större svårigheter att delta i undersökningar med enkäter. Det gäller bland annat personer med afasi eller språkstörning. För att personerna ska kunna delta och göra sig hörda behöver de sökas upp och få ett personligt stöd. Den metoden för insamling av synpunkter tar tid men är nödvändig.

Victoria Sjöström, kommunikatör på Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, skriver i sitt inlägg med rubriken Gott om tid är tillgänglighet: ”Att se till att både producent och mottagare av en text har gott om tid, är en förutsättning för att göra texter tillgängliga”.

I en broschyr från Myndigheten för tillgängliga medier står det: ”Läsning är en demokratisk rättighet som gör det möjligt att vara delaktiga medborgare”.

Ge gott om tid till personer med afasi eller språkstörning för att läsa och förstå texter och att komma till tals – och därmed kunna vara delaktiga i samhället.

Text: Lisa Gunnarsdotter, Afasiförbundet

Dela texten: