Därför behövs långsam talsyntes

När hastigheten sänks på de talsyntesröster som finns idag ändras betoning och tonhöjd. För den som har svårt att förstå och processa språk kan det då vara omöjligt att förstå vad talsyntesrösten faktiskt säger.

Lika illa är det förstås med en talsyntesröst som pratar fort. Många hinner inte förstå vad de hör.

Problemet är sannolikt en av orsakerna till att inte fler använder talsyntes trots att de skulle kunna ha god användning av det.

Vilka behöver läsa långsamt?
Behovet av att läsa långsamt med talsyntes finns exempelvis bland personer med förvärvad synskada, förvärvad hjärnskada, afasi, språkstörning, dyslexi, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD/ADD och autism.

Det finns olika anledningar till att läsning med talsyntes är nödvändigt, exempelvis:

  • de som har svårt/inte kan läsa tryckt text och har behov av alternativa sätt att läsa,
  • de som på grund av kognitiva svårigheter snabbt blir trötta av att läsa och därför orkar läsa mer och längre med stöd av talsyntes,
  • de som behöver lyssna och läsa samtidigt för att kunna förstå eller minnas vad de läser.

Vad är det som ska utvecklas?
För en del av talsyntesanvändare är långsam talsyntes med god betoning och tonhöjd (intonation) samt naturliga pauser nödvändigt om de ska kunna förstå texten som de läser. De behöver en röst som är lätt att förstå trots att den läser texten långsamt. För att det ska bli möjligt krävs både språklig och teknisk utveckling.  

Innovationsprojekt
Post- och telestyrelsen (PTS) utlyste år 2018 ett innovationsprojekt om konverserande gränssnitt. Afasiförbundet kontaktade företaget ReadSpeaker för att höra om de kunde tänka sig att utveckla en långsam talsyntesröst.  ReadSpeaker lämnade in en ansökan och beviljades medel för att ta fram en pilotprodukt.

I december 2018 kommer en pilotprodukt att ha tagits fram. Flera steg återstår sedan innan det finns en färdig produkt med långsam talsyntes på marknaden. Väl där kommer många fler att kunna börja läsa. Åter igen, eller för allra första gången. 

Text: Linda Bergfeldt,  Afasiförbundet

Dela texten: